ISOPTT: Increasing the SMEs Own Potential for Transnational Technology Transfer

ISOPTT: Increasing the SMEs Own Potential for Transnational Technology Transfer

Startsida | Kontakta oss | Sajtkarta 

Finansieringsmöjligheter för utveckling och innovation

- Finansiering – privat

Bakgrund

Små företag saknar oftast egna resurser för att finansiera innovation och tillväxt och är därför hänvisade till externa kapitalkällor. Externt kapital är också oftast en nödvändighet vid nystart av företag. Utan externt kapital är de flesta företagsstarter dömda att misslyckas.

Därför erbjuder detta seminarium en överblick över vilka möjligheter som bjuds via privata och allmänna finansiärer, samt för- och nackdelar med respektive finansieringsform. Huvudsyftet är att stimulera till ett kritiskt förhållningssätt, där tonvikt läggs vid de verktyg som står till buds under förhandlingsfasen och hur småföretagaren maximalt kan utnyttja de befintliga finansieringsmöjligheter.

Praktiska erfarenheter och fallstudier kommer att presenteras med speciell tonvikt på de läxor som lärts av de inblandade företagen. Dessutom kommer en praktisk övning att genomföras, där deltagarna själva får förstahandserfarenhet av att agera med finansiärer.

Seminariet ger värdefull kunskap om hur man väljer finansieringsform, attraherar fiansniärer, förhandlar och på bästa sätt utnyttjar de fiansieringsmöjligheter som står till buds

Innehåll

- Introduktion till privat finansiering
- Den globala arenan
- Trender i Europa och Sverige
- Ägarkapital
- Inkubatorer
- Affärsänglar
- Praktisk övning
- Framgångshistorier
- Affärsplaner
- Sammanfattning och diskussion


- Finansiering – publik

Bakgrund

Den ökande vikten av offentlig finansiering på europeisk, nationell och regional nivå har nyligen ytterligare understrukits av Europeiska Kommissionen. Man har starkt rekommenderat medlemsstaterna att förbättra företagens möjligheter att erhålla offentlig finansiering för att kunna stärka sin konkurrenskraft, till exempel genom internationellt utbyte av expertis, know-how och innovativ teknik.

Ett långsiktigt och effektivt samarbete krävs mellan näringsliv och offentliga finansiärer krävs för att i synnerhet små företag skall kunna få sina behov tillfredsställda.

Därför kommer syftet med detta seminarium att vara att ge små företag mer kunskap om vilken offentlig finansiering som finns tillgänglig för olika ändamål, såväl nationellt som från EU. Dessutom får du goda exempel på lyckade projekt samt tips om verktyg och informationskällor för att hitta rätt i finansieringsdjungeln.

Särskilt kommer de för småföretag intressanta delarna av EU:s 7:e Ramprogram (2007-2013) och programmet för Konkurrenskraft och Innovation (CIP) att presenteras. Anmäl ditt intresse för seminariet här


ISOPTT: Ökad potential
för tekniköverföring
hos småföretag