ISOPTT: Increasing the SMEs Own Potential for Transnational Technology Transfer

ISOPTT: Increasing the SMEs Own Potential for Transnational Technology Transfer

Startsida | Kontakta oss | Sajtkarta 

Success Stories – Framgångsexempel: Omvärldsbevakning

Spintec AB

Bakgrund

I dagens snabbt växlande affärsklimat, där teknikområden och marknader föds och dör snabbare än någonsin är det av största vikt att samla, analysera och tolka den information som finns tillgänglig i omvärlden för att kunna fatta korrekta och välgrundade beslut. Enkelt uttryckt handlar omvärldsbevakning (eng. ”Business Intelligence”) om att samla information från öppna källor om konkurrenter, marknad, kunder, teknik mm, information som sedan filtreras och analyseras för att passa företagets behov och de utmaningar man står inför.

Storföretagen arbetar sedan många år systematiskt med omvärldsbevakning och –analys. Små och medelstora företag (SMF), däremot, gör detta endast undantagsvis. Några viktiga anledningar till detta är:
 • Bristande insikt om omvärldens betydelse
 • Resursbrist
 • Brist på enkla, rättframma metoder för omvärldsbevakning som passar det mindre företaget.
I det projekt som här beskrivs arbetade IVF tillsammans med 5 mindre företag för att lösa två av de ovanstående punkterna. Syftet var att introducera omvärldsbevakning i företagen samt sätta igång en process för "Competitive Intelligence/Business Intelligence" i företagen relaterat till framtida strategiska vägval.

Spintec

Spintec i Eskilstuna är specialiserade på höghastighetsspindlar för verktygsmaskiner. Kunderna är huvudsakligen tillverkare av maskiner för slipning, gradning eller fräsning. Spintec är en 70-talsavknoppning från filtillverkaren Öbergs.

Företaget har idag c:a 20 anställda och är privatägt. I tillägg till sina egna produkter är man återförsäljare av relaterade produkter, utför service samt tillverkar moduler för andra OEM-tillverkare. Spintecs kunder finns både i Sverige och internationellt. Konkurrenter är företrädesvis europeiska leverantörer i Tyskland, Schweiz och Italien.

Projektet

IVFs projektgrupp bestod av två personer, en specialist på verktygsmaskiner och en marknads/CI (Competitive Intelligence)-specialist. Under en sexmånadersperiod träffade man regelbundet Spintecs ledningsgrupp för att steg för steg lotsa företaget genom projektet.

Projektet delades upp i följande delar:
 1. Introduktion till omvärldsbevakning och betydelsen av att vara välinformerad
 2. SWOT (styrka, svaghet, möjlighet, hot)-analys
 3. Identifiering av viktiga framtida strategiska beslut
 4. Introduktion och träning i informationsinhämtning
 5. Införande av en enkel rutin för omvärldsbevakning

Resultat

Under projektets gång identifierades ett antal områden upp där företaget kände att man behövde mer information för att tackla de frågor som kommit upp i SWOT-analysen, speciellt avseende marknadsutveckling, konkurrenter och teknikutveckling.

För att besvara dessa frågor utvecklade IVF och Spintec tillsammans en enkel rutin för omvärldsbevakning enligt följande modell:

 • Hur kommer marknaden för höghastighetsspindlar att utvecklas?
 • Vad gör våra konkurrenter?
 • Vilka geografiska marknader kommer att vara mest attraktiva?
 • Hur ser utvecklingen ut för några strategiska teknikområden?
Ett företag av Spintecs storlek kan rimligtvis inte lägga en stor mängd tid och resurser på informationsinhämtning. Därför måste tonvikten läggas på att systematiskt använda sådan information som redan finns i organisationen eller som samlas in i det dagliga arbetet. Detta kan förstärkas med högkvalitativ information insamlad från ett fåtal strategiskt viktiga områden.Metoden som föreslogs Spintec kallades DICA (Distribuerad Insamling – Central Analys). I denna modell använder företaget externa informationsleverantörer för att samla och filtrera information från vissa viktiga områden. I projektet tog IVF rollen som informationsleverantör och gjorde en djupgående undersökning av Spintecs marknadsområde, inkluderande intervjuer med kunder, konkurrenter och branschexperter.

Informationen levererades i ett standardformat, och analyserades av Spintec tillsammans med internt tillgänglig information. För att underlätta analysfasen utvecklades en matris där viktiga affärsbeslut respektive påverkansfaktorer som marknad, teknik, konkurrenter, samhälle mm sattes upp. Sedan gjordes en parallell matris, där observationer från omvärldsbevakningen kunde matchas med viktiga områden/påverkansfaktorer.

Slutsats

Projektets syfte var att:
 • Presentera begreppet omvärldsbevakning för Spintec
 • Förklara nyttan och behovet av omvärldsbevakning
 • Ta fram en enkel metod för omvärldsbevakning hos Spintec
 • Starta omvärldsbevakningsprocessen utgående från Spintecs situation och behov
 • Få igång en intern process hos Spintec för att kontinuerlig omvärldsbevakning
Spintecs gensvar var mycket positivt, och ledningen insåg snabbt behovet och nyttan av omvärldsbevakning. Speciellt möjligheterna med informationsinsamling via Internet sågs som mycket lovande. Den inledande analys som gjordes gav, trots att den var av begränsad omfattning, en hel den intressant information som påverkade företagets framtida beslut om marknadsinriktning, teknik mm.

Efter projektets slut togs ansvaret för omvärldsbevakning över av företagets marknadschef som avsåg att driva processen vidare.ISOPTT: Ökad potential
för tekniköverföring
hos småföretag